ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

23 އޭޕްރީލް 2019

23 އެޕްރީލް 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

22 އޭޕްރީލް 2019

22 އެޕްރީލް 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ، 4 ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ […]

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

17 އޭޕްރީލް 2019

17 އެޕްރީލް 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބިލު ފާސްކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2019

16 އެޕްރީލް 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/6 […]

އ.ދގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2019

16 އެޕްރީލް 2019 ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އދގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ހަރ އެކްސެލެންސީ ޝޮކޯ ނޮޑާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

15 އޭޕްރީލް 2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން […]

ފަލަސްޠީނު ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

15 އޭޕްރީލް 2019

15 އެޕްރީލް 2019 ފަލަސްޠީން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވި އާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ވަލީދު އޭ. އެމް. އަބޫޢަލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް […]

އައިޕީޔޫގެ 140ވަނަ އެސެމްބްލީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

6 އޭޕްރީލް 2019

06 އޭޕްރީލް 2019 މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 10އަށް ޤަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާ، އިންޓަރ-ޕާލަމެންޓަރީ ޔޫނިއަން(އައިޕީޔ)ޫގެ 140 ވަނަ އެސެމްބްލީގައި […]

ޖަޕާން ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

31 މާޗް 2019

31 މާރިޗު 2019 ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ކެއިކޯ ޔަނައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް […]

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކުރައްވައިފި

27 މާޗް 2019

27 މާރިޗު 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި […]