ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަަނަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2015 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ތަފާސްހިސާބު

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި، ގޮތެއް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް

17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ކަންކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު

2011 ވަނަ އަހަރު 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް

2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް

ވޭތުވެދިޔަ 11 އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބިލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު

2010 ވަނަ އަހަރު 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް

2010 ވަނަ އަހަރު 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް

2010 ވަނަ އަހަރު 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް

2009 ވަނަ އަހަރު 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް

15 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެށިގެން 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާތަނަށް ހުށަހެޅުނު ބިލްތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު