މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަންކަން

 1. މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ނަންފުޅުތައް
 2.  މަޖިލީހުން ބިލްތަކަށް ގެންނެވި އިސްލާހްތައް
 • 2019 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2018 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2018 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2018 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2017 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 1. 2017 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 2. ގަރާރު
 3. ބިލު
 4. އެހެނިހެން
 • 2017 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ޤަރާރު
 2. ބިލް
 3. އެހެނިހެން
 • 2016 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2016 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2016 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2015 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2015 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2015 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2014 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2014 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2014 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2013 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2013 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2013 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2012 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2012 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2012 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2011 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2011 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2011 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2010 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2010 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2010 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2009 ގެ ތިންވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2009 ގެ ދެވަނަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން
 • 2009 ގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
 1. ގަރާރު
 2. ބިލު
 3. އެހެނިހެން