ޚަބަރު

އިންޑިއާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

19 މާޗް 2019

19 މާރިޗު 2019 އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދީރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

19 މާޗް 2019

19 މާރިޗު 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އޮތީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ވެރިކަން […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

18 މާޗް 2019

18 މާރިޗު 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި، […]

ރަޝިޔާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

18 މާޗް 2019

18 މާރިޗު 2019 ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޔުރީ މަޓެރީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް […]

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

17 މާޗް 2019

17 މާރިޗު 2019 އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ހަރ އެކްސެލެންސީ ސުޝްމާ ސުވަރާޖު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ. […]

އެމެރިކާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

13 މާޗް 2019

13 މާރިޗު 2019 އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ އަލައިނާ ޓެޕްލިޓްޒް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް […]

ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އޯއެޗްސީއެޗްއާރގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

7 މާޗް 2019

7 މާރިޗު 2019 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ބައްލަވާ، އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އދގެ އޮފީސް އޮފް ދަ […]

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަބީބުގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި

6 މާޗް 2019

6 މާރިޗު 2019 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަބީބުގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ […]

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާ ސުވާލު ކުރައްވައިފި

5 މާޗް 2019

5 މާރިޗު 2019 މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައި، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު، […]

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އާ ސުވާލު ކުރައްވައިފި

4 މާޗް 2019

04 މާރިޗު 2019 މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާގައި، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، މިނިސްޓަރ […]