ކުރީގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލް ދީދީ

އަލްއަމީރު މުޙަންމަދު ފަރީދު ދީދީ

އަލްއަމީރު ޢަލީ ކުޑަރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ޢަލީ ދީދީ

އައްޝައިޚް މަލިން މޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނު

އައްޝައިހު މުޙަންމަދު ނަސީރު މަނިކު

ީޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކ

އަންނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބު

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝާޠިރު

ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކީ

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

shahid1

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު     

 

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު