ޚަބަރު

‏އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

30 މެއި 2019

30 މޭ 2019 އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދީރު ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30 މެއި 2019

30 މޭ 2019 ‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮމިޝަން […]

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައްވަންދެން 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

29 މެއި 2019

29 މޭ 2019 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެކުލަވާލައްވަން 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ނަންގަވައި، ގަވާއިދު […]

‏19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚަާބުކުރުމުގެ ޖަލްސާ

29 މެއި 2019

28 މޭ 2019 ‏19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި ‏19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚަާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ […]

‏19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

27 މެއި 2019

27 މޭ 2019 ‏18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ފޮތް – “18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް” އިފްތިތާޙުކުރުން   ‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު ވެބްސައިޓުގެ […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވި ޚާއްސަ ތަރާވީޙުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

23 މެއި 2019

22 މޭ 2019 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް […]

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

30 އޭޕްރީލް 2019

30 އެޕްރީލް 2019 ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. ސަޢީދު އަލްޝަމްސި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް […]

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެންބަރުކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައިކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއިގުޅޭ

30 އޭޕްރީލް 2019

30 އެޕްރީލް 2019 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 72 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 81 […]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރައްވައިފި

29 އޭޕްރީލް 2019

29 އެޕްރީލް 2019 މިއަދު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް […]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 5 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވައިފި

28 އޭޕްރީލް 2019

24 އެޕްރީލް 2019 މިއަދު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު […]