‏19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

27 މޭ 2019

_DSC2448

‏18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ފޮތް – “18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް” އިފްތިތާޙުކުރުން

 

_DSC2403

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު ވެބްސައިޓުގެ ފީޗަރސްތައް ދައްކާލުން

 

_DSC2424