ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30 މޭ 2019

DSC_3486

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެރުވިއެވެ.