‏19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚަާބުކުރުމުގެ ޖަލްސާ

28 މޭ 2019

DSC_0930

‏19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

DSC_0960

‏19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚަާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ ވޯޓުލުން

DSC_1829

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

DSC_1923

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އީވާ ޢަބްދުﷲ

DSC_1860