‏އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

30 މޭ 2019 އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދީރު ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ […]

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30 މޭ 2019 ‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮމިޝަން […]

 

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައްވަންދެން 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

29 މޭ 2019 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެކުލަވާލައްވަން 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ނަންގަވައި، ގަވާއިދު […]

 

‏19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚަާބުކުރުމުގެ ޖަލްސާ

28 މޭ 2019 ‏19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި ‏19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚަާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓުގެ […]

 

‏19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

27 މޭ 2019 ‏18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ފޮތް – “18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް” އިފްތިތާޙުކުރުން   ‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު ވެބްސައިޓުގެ […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް މަރުޙަބާ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެއް ގޭގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ 77 މެންބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހެކެވެ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ."