މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް

2010ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ އެހެނިހެން
2011 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް