ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް 2009

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް (15 ސެޕްޓެމްބަރ 2009) ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކުރާ ހަރަކާތްތައް

  • ދިވެހި މީޑިއާއި ޕްރެސްއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން ޑިމޮކްރަސީގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން
  • މާލެއާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައިވާ ޘާނަވީ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި “ޑިމޮކްރަސީގެ ސިފަތައް” މި މަޢުލޫގެ މައްޗަށް “ސްޓޫޑަންޓްސް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމެއް” ބޭއްވުން

ޑރ. ތިއޯ ބެންގެ ސްޓޭޓްމަންޓް

2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް (15 ސެޕްޓެމްބަރ 2009)